سیاست حریم خصوصی

==================================================================

حریم شخصی


1-هدف از جمع اوری اطلاعات اعضا،صرفا به دلیل ارائه خدماتی مانند دریافت نظرات،ارائه پیشنهادات و درمجموع ارتباط مفیدتر با اعضا می باشد.همچنین درصورت وقوع هر پیشامد پیشبینی نشده ای امکان شناسایی خریدار و جلوگیری از هرگونه سو استفاده ای میسر خواهد بود.

2-دریافت شماره تماس با هدف اطلاع رسانی های مربوط به رویداد های خریداری شده از سوی کاربر مانند کنسلی، تغییر ساعت، استرداد وجه و یا سایر موارد اینچنینی صورت می گیرد.

3-ما خود را متعهد می‌دانیم که با تمام قوا از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما حفاظت بنماییم و این اطلاعات را در اختیار شخصیت حقیقی یا حقوقی قرار ندهیم.

 

 

==================================================================

 

پیگیری بلیط